Všeobecné Obchodní Podmínky lanového centra

Vstupem na lanové centrum klient automaticky souhlasí se Všeobecními Obchodními Podmínkami lanového centra, které jsou zveřejněny níže:

Lanový park Machův mlýn“
1. Vstupem na atrakci „lanový park Machův mlýn“ se návštěvník zavazuje dodržovat tento řád.
2. Vstup do Lanového parku je bez přítomnosti obsluhy ZAKÁZÁN.
3. Návštěvník je povinen dbát pokynů obsluhy Lanového parku
4. Do Lanového parku je zakázán vstup pod vlivem alkoholických a jiných omamných látek.
5. V areálu Lanového parku je ZAKÁZÁNO kouřit a rozdělávat oheň.
6. Při nedodržení provozního řádu může obsluha návštěvníka vykázat z Lanového parku bez nároku na vrácení vstupného.
7. Pohyb na překážkách Lanového parku je sportovní činností, kterou každý návštěvník provozuje na vlastní nebezpečí. Za děti přebírá zodpovědnost jejich zákonný zástupce, popř. jiná osoba starší 18 let pověřená dohledem na dítě.
8. Vstup na trasu Lanového parku je možný pouze se svolením obsluhy/instruktora.
9. Na překážkách je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje, a to včetně žvýkaček apod.
10. Je zakázáno vynášet zapůjčenou výzbroj mimo areál Lanového parku.
11. Provozovatel neodpovídá za věci odložené v prostoru Lanového parku, stejně jako za poškození oděvu či osobních předmětů na překážkách.
12. Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví návštěvníka způsobenou nedodržením pokynů a instrukcí, nebo v důsledku přecenění vlastních schopností a zdravotního stavu.
13. Účastník (případně jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že je zodpovědný za zhodnocení svého vlastního zdravotního stavu s ohledem na druh této sportovní aktivity. Lezení na překážkách se nedoporučuje těhotným ženám, osobám s kardiovaskulárními problémy, epilepsií, osobám se zvýšenou lámavostí kostí apod.
14. V lanovém parku se mohou pohybovat pouze osoby s minimální výškou 130 cm (od 120 cm výšky pouze s doprovodem vyšším 150 cm).
15. Děti do 10 let mají vstup možný pouze pod dohledem dospělé osoby (jako dohled je myšleno nepřetržité sledování dítěte na trase, přičemž dospělá osoba nemusí být účastníkem Lanového parku a může na dítě dohlížet ze země).
16. Osoby nad 120 kg mohou navštívit Lanový park po dohodě s instruktory a pečlivém zvážení svého zdravotního stavu.
17. Na překážkách je nutná pevná obuv, sepnutí dlouhých vlasů a odložení osobních předmětů (náramkové hodinky, prstýnky, náramky, řetízky, mobilní telefony, tablety apod.).
18. Návštěvník je povinen před vstupem do Lanového parku absolvovat školení a nácvik jištění na trenažéru.
19. Každý účastník se musí v lanovém parku jistit dle pokynů, tzn. na překážce použít obě jisticí karabiny a na plošině přepínat karabiny tak, aby neustále byla jedna karabina na jistícím laně. Na vertikálních překážkách je povinen použít zachycovač pádu.
20. Je zakázáno sundávat či jakkoliv manipulovat s výzbrojí návštěvníka či jejími částmi.
21. Na jedné překážce se pohybuje maximálně jeden lezec.
22. Na plošině se pohybují maximálně tři lezci.
23. Trasa Lanového parku je jednosměrná, účastník vždy postupuje ve směru od první překážky k poslední.Výjimku tvoří překážka „Zkratka“, která je obousměrná. Pokud chce rychlejší účastník předejít pomalejší, učiní tak po vzájemné domluvě na přestupové plošině.
24. V případě jakýchkoliv nejasností zavolá návštěvník obsluhu Lanového parku. Do jejího příchodu musí zůstat zajištěný a v žádném případě nesmí samostatně opustit Lanový park.
25. Provozovatel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelů.
Tento provozní řád byl vydán 21. 5. 2018 a je platný až do vydání nového provozního řádu.

Provozovatel: Jiří Novák, Vrapická 48, 272 03, Kladno 3, PSČ 272 03,IČ: 65252446